Kontakt

UNIKO stav s.r.o.

Chrudichromská 1955/22

680 01 Boskovice

(areál firmy Stavos)

 

tel./fax.516 414 005

mobil.   778 070 738-9

email. unikostav@email.cz